top of page

Köszönöm az érdeklődést és a bizalmat!

Zásady ochrany osobných údajov 
(ďalej len „Zásady“)

 

Prevádzkovateľ údajov
József NAGY
Európsky parlament, Rue Wiertz 60, Brusel 1047, Belgicko 
e-mail: jozsef.nagy@europarl.europa.eu

Úvod
Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujem osobné informácie, ako ich používam či podmienky, za ktorých ich môžem prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie newslettra.
Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujem na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – najmä s politickými, odbornými a spoločenskými témami.
Rozsah spracúvania osobných údajov
Zhromažďujem osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý mi poskytnete. Z webovej stránky  môžem zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.
Nezhromažďujem ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.
Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím registračného formulára pre odoberanie newlettera, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.


Súhlas
Súhlasom s týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu jozsef.nagy@europarl.europa.eu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Nešírim, nepredávam ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v našom mene.

  • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v  našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

 

Použitie sprostredkovateľov
Som zodpovedný za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.
Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke  
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávam tak dlho, kým to považujem za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom beriem do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžem uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvam už nie sú potrebné, odstránim ich bezpečným spôsobom. Môžem spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.


Vaše práva
Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.
Používanie cookies a  webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.nagyjozsef.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.
Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie  ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP, atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.nagyjozsef.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť  Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.


Zmeny Zásad
Vyhradzujem si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na http://www.nagyjozsef.sk/s-index.php?uzi=s-GDPROdporúčam Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budem Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na http://www.nagyjozsef.sk/s-index.php?uzi=s-GDPR predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.
Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu  
Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 22.05.2018. 

bottom of page