top of page
  • Szerző képeNJ

Right2Water: Právo na vodu

Poslanci v utorok schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda.


Parlamentom schválený legislatívny text sprísňuje limity pre niektoré znečisťujúce látky, vrátane olova - o polovicu, istých endokrinných disruptorov - napríklad polyfluóralkylovaných látok (PFAS), či škodlivých baktérií. Zavádza tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

„Podporujem zavedenie bezplatných pitných fontánok vo verejných budovách ako školy, kultúrne inštitúcie a úrady, aj keď to musia zabezpečiť členské štáty! Nesúhlasím však s povinnosťou pre reštaurácie, nakoľko tam ide o podnikanie. Hlasoval som pre zavedenie prísnejších hodnôt na meranie kvality vody v prospech zdravia ľudí,‟ uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

Ľahší prístup k vode

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách - napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

Right2Water: Právo na vodu

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.


Zdroj: www.europarl.europa.eu

5 megtekintés0 hozzászólás

Comentarios


bottom of page